هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت در کنار همکاران دفتر مرکزی در تهران