دنــــیای رنــــــگ

رنگ مو استارلیدی دارای تاییدیه رسمی از لابراتوار تخصصی chelab.srl  ایتالیا ، 120 میل در 96 طیف رنگی مختلف

جهت مشاهده ی کاتالوگ رنگ موی استارلیدی روی رنگ مدنظر در گردونه زیر کلیک کنید

1

سری طبیعی

روی سری رنگ دلخواهتان کلیک کنید

Untitled-4

4/0

Brown

Untitled-3

3/0

Dark Brown

Untitled-2

2/0

Very Dark Brown

Untitled-1

1/0

Black

Untitled-8

8/0

Light Blonde

Untitled-7

7/0

Blonde

Untitled-6

6/0

Dark Blonde

Untitled-5

5/0

Light Brown

Untitled-10

10/0

Extra Light Blonde

Untitled-9

9/0

Very Light Blonde

04

5/1

Light Ash Brown

03

4/1

Ash Brown

02

3/1

Dark Ash Brown

01

1/1

Blue Black

08

9/1

Very Light Ash Blonde

07

8/1

Light Ash Blonde

06

7/1

Ash Blonde

05

6/1

Dark Ash Blonde

09

10/1

Extra Light Ash Blonde

04

9/2

Very Light Smoky Blonde

03

8/2

Light Smoky Blonde

02

7/2

Smoky Blonde

01

6/2

Dark Smoky Blonde

05

10/2

Extra Light Smoky Blonde

04

6/3

Dark Matt Blonde

03

5/3

Light Matt Brown

02

4/3

Matt Brown

01

3/3

Dark Matt Brown

08

10/3

Very Light Matt Blonde

07

9/3

Very Light Matt Blonde

06

8/3

Light Matt Blonde

05

7/3

Matt Blonde

04

7/5

Golden Blonde

03

6/5

Dark Golden Blonde

02

5/5

Light Golden Brown

01

4/5

Golden Brown

07

10/5

Extra Light Golden Blonde

06

9/5

Very Light Golden Blonde

05

8/5

Light Golden Blonde

02

8/35

Light Tobacco Blonde

01

6/35

Dark Tobacco Blonde

04

7/65

Chocolate Blonde

03

6/65

Dark Chocolate Blonde

02

5/65

Light Chocolate Brown

01

4/65

Chocolate Brown

05

8/65

Light Chocolate Blonde

04

7/6

Light Mahogany

03

6/6

Medium Mahogany

02

5/6

Dark Mahogany

01

4/6

Very Dark Mahogany

04

6/20

Very Light Violet

03

5/20

Light Violet

02

4/20

Medium Violet

01

3/20

Dark Violet

05

7/20

Extra Light Violet

03

10/02

Extra Light Caramel Blonde

02

8/02

Light Caramel Blonde

01

6/02

Dark Caramel Blonde

04

7/62

Amber Bronze

03

8/25

Amber Bronze

02

7/40

Sunset Copper

01

6/56

Cinnamon

08

8/51

Honey Milk

07

8/22

Crystal Beige

06

9/15

Biscuit