تصویر

قبل از انجام هرگونه فعالیت شیمیایی بر روی موها، محیط مو را برای انجام فعالیتهای رنگ، دکلره، فر، صافی و کراتین درمانی آماده می کند. این محصول با تبدیل کردن محیط مو به محیط قلیایی و افزایش Ph، موها را برای پذیرش و نفوذ مواد شیمیایی آماده می کند.

ضمن اینکه این شامپو مواد موجود در هوای آلوده (سرب، ذرات معلق و ...) را که به موها چسبیده اند و نیز مواد شیمیایی باقیمانده از سایر فعالیتهای زیبایی بر روی موها را رفع می¬کند. وجود این مواد بر روی موها می¬توانند فعالیتهای شیمایی بعدی بر روی مو به ویژه کراتین درمانی را تضعیف کند.استفاده از شامپو پریمر موجب باز شدن فلس موها شده و موها را برای پذیرش مواد و نتیجه خوب آماده می کند.
- بازکردن فلس مو و آماده کردن محیط آن برای دریافت مواد شیمیایی
- بهبود نتیجه انجام هرگونه اقدام زیبایی بر روی مو با استفاده از مواد شیمیایی بر روی مو
- خارج کردن مواد زائد از بافت مو
EnglishPersian